Uvolnění majetku z exekuce

Uvolnění majetku z exekuce

Podání formuláře

Exekutor Vám postihl majetek v hodnotě, která přesahuje výši dluhu. Exekuce je vedena více způsoby, přičemž k uspokojení pohledávky věřitele postačuje vedení exekuce jen jedním konkrétním způsobem. Přiměřenosti provedení exekuce lze dosáhnout návrhem na zrušení zákazu nakládání s majetkem.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním návrhu na zrušení zákazu nakládání s Vaším majetkem. Tímto podáním žádáte, aby se exekuce vztahovala jen na konkrétní majetek, respektive, aby Váš ostatní majetek nebyl exekucí dotčen – mohlo s ním být volně disponováno. Typově k těmto situacím může docházet například při vymáhání běžného výživného.

Přiměřenost provedení exekuce (jakožto jeden z jejích základních principů) je odražen v návrhu na zrušení zákazu nakládáním s majetkem. Podání je úspěšné, pokud jsou k němu připojeny listiny, ze kterých lze dovodit, že hodnota konkrétního Vašeho majetku postačuje k úhradě dlužné částky. Takovou listinou může být výpis z bankovního účtu, mzdový list či znalecké ocenění movité nebo nemovité věci, případně dobrozdání realitní kanceláře či jiné odborné osoby.

Toto podání lze využít i tehdy, pokud Vám vyhovuje, aby exekuce byla provedena konkrétním způsobem. Počínaje dnem 1. 9. 2015 zákonná úprava požaduje, aby exekuce byla postupně provedena stanovenými postupy (počínaje postihem účtu a konče prodejem nemovitých věcí určených k bydlení). Pro dlužníka může být však výhodnější, aby bylo zvoleno pořadí jiné – například prodejem nepotřebných věcí. K tomuto postupu je však nutný Váš návrh. Nelze ani opomenout, že čím dříve je dluh zaplacen, tím je zpravidla nižší příslušenství pohledávky a náklady exekuce.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně popište majetek, na který se má nadále vztahovat exekuce
exekuce info

například uveďte: „účet číslo …“, „mzda u plátce …“, „televizor značky …“, nemovité věci popište v souladu s výpisem z katastru nemovitostí anebo tento výpis připojte

exekuce info

d) Uveďte hodnotu tohoto majetku v Kč

e) Přiložte listiny osvědčující hodnotu majetku – například výpis z účtu, mzdový list, znalecký posudek apod. (pokud chcete jen změnit pořadí provádění exekuce, nemusíte připojit žádnou listinu osvědčující hodnotu majetku), současně přiložte vyrozumění o zahájení exekuce a všechny exekuční příkazy vydané v exekuci
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO