Věc nepatří do exekuce

Věc nepatří do exekuce

Podání formuláře

Byl Vám zabaven, či dokonce exekutorem odvezen, notebook, televizor, domácí kino či jiné vybavení domácnosti, přestože proti Vám není exekuce vedena. Tyto případy, kdy dochází k zabavení věcí či jiného majetku rodičů, dětí či spolubydlících dlužníka, jsou velmi časté.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh podává osoba odlišná od dlužníka, která musí osvědčit, že věc vlastní(sepsání návrhu může prostřednictvím portálu samozřejmě zprostředkovat přímo dlužník). Pokud není návrhu vyhověno, lze se nápravy domáhat podáním vylučovací žaloby k soudu; v případě vyloučení nemovitých věcí a ostatního majetku z exekuce je třeba se obrátit rovnou na soud.

K vrácení movitých věcí slouží návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. S jeho podáním však nelze otálet, neboť žádat o vrácení věcí lze do 30 dnů ode dne, kdy Vám bylo provedení soupisu movitých věcí sděleno (nejpozději tedy od okamžiku doručení vyrozumění o provedeném soupisu movitých věcí či od okamžiku vydání dražební vyhlášky).

K návrhu je třeba vždy připojit listinu, ze které bude vyplývat, že věc je ve Vašem vlastnictví; nejlépe kupní smlouvu nebo doklad o zaplacení kupní ceny, případně záruční listiny a jiné písemnosti, ze kterých lze dovodit Vaše vlastnické právo (v případě vozidla například osvědčení o technickém průkazu); jako krajní řešení lze použít čestné prohlášení.

Do skončení řízení o včasně podaném návrhu nelze movitou věc prodat v dražbě. Pokud dojde k vyškrtnutí věci ze soupisu, je exekutor povinen Vám ji vrátit v místě, kde ji zabavil.

Není-li věc vyškrtnuta exekutorem, je nutné se za účelem nápravy obrátit na soud. Uvedená žádost – vylučovací žaloba –, musí splňovat obdobné náležitosti jako návrh na vyškrtnutí. Pokud se stala předmětem exekučního postihu nemovitá věc, obchodní nebo družstevní podíl, je nutné se rovnou obrátit na soud (vylučovací žaloba podléhá soudnímu poplatku, který Vám bude vyměřen přímo soudem). Nemusíte mít obavu, zda zvolit návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu anebo rovnou vylučovací žalobu, neboť správné označení podání bude provedeno na základě postoupených informací.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Vlastník věci

b) Věřitel

c) Popište věc, která byla sepsána exekutorem, a stručně shrňte skutečnosti, ze kterých vyplývá Vaše vlastnictví věci
exekuce info

například uveďte: „LCD televizor značky … - faktura číslo … - vystavená obchodem …“, nemovité věci popište v souladu s výpisem z katastru nemovitostí anebo tento výpis přiložte

exekuce info

d) Uveďte datum, kdy jste se dozvěděli o soupisu věci

  
Datum: 

e) Přiložte listiny, kterými má být osvědčeno vlastnické právo k zabavené věci; současně přiložte vyrozumění o zahájení exekuce anebo jinou listinu, ze které vyplývá zabavení věci – například protokol o soupisu
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO