Zastavení exekuce – dluh je zaplacen

Zastavení exekuce – dluh je zaplacen

Podání formuláře

Dlužnou částku jste zaplatil a přesto byla nařízena anebo je nadále vedena exekuce. K zániku dluhu došlo z jiného důvodu, například pro započtení vzájemných pohledávek či z důvodu promlčení pohledávky. Tyto situace mohou být důvodem pro zastavení exekuce.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním návrhu na zastavení exekuce. Tímto podáním se obracíte na exekutora s návrhem, aby z důvodu zániku dluhu byla exekuce zastavena. Pro případ, že došlo jen k částečnému zániku (zaplacení) dluhu, je nutné podat návrh na částečné zastavení exekuce.

Zahájení exekuce pro zaplacený dluh vyžaduje okamžitou reakci. Návrh na zastavení exekuce podaný do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení exekuce je překážkou provedení exekuce. Je-li však návrh podán až po uplynutí této lhůty, je třeba současně prokázat, že návrh byl podán do 15 dnů ode dne zjištění důvodu pro zastavení exekuce.

K návrhu na zastavení exekuce se připojuje listina, která osvědčí zánik dluhu (například výpis z bankovního účtu o převodu dlužné částky, příjmový pokladní doklad nebo jiné potvrzení o úhradě peněz, oznámení o provedení zápočtu vzájemných pohledávek apod.).

Pokud Vám byl, jakožto věřiteli, zaplacen dluh přímo dlužníkem mimo exekuci, je namístě, aby návrh na zastavení exekuce podal věřitel. Uvedené je dáno tím, že je to věřitel, kdo inicioval zahájení exekuce a nyní je na místě, aby navrhl její zastavení. Náklady řízení nehradí ten z účastníků, jehož návrhu na zastavení exekuce bylo vyhověno; na uvedené je nutno pamatovat při zaplacení dluhu mimo exekuci.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Dlužník

b) Věřitel

c) Stručně popište skutečnosti, pro které má být exekuce zastavena

d) Uveďte datum, kdy jste se o důvodu zastavení exekuce dozvěděl – tedy datum doručení vyrozumění o zahájení exekuce, případně datum okamžiku, kdy došlo k zániku dluhu

  
Datum: 

e) Přiložte listiny osvědčující zánik dluhu – například výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad, oznámení o provedení zápočtu pohledávek či dohodu o narovnání; současně přiložtevyrozumění o zahájení exekuce
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO