Zrušení exekuce na manžela

Zrušení exekuce na manžela

Podání formuláře

Exekutor zablokoval majetek Vašeho manžela (Vaší manželky). Byla Vám jako manželce (manželovi) postižena mzda nebo jiný příjmy ze závislé anebo podnikatelské činnosti či penzijní připojištění. Tento majetek manželky (manžela) se opět nemůže stát – ode dne 1. 7. 2015 –, předmětem exekučního postihu, a pokud se tak stane, lze se návrhem na zastavení exekuce jednoduše domoci zrušení exekučního postihu.

poplatek: 1000 Kč

Kdy návrh podat?

Potřebujete pomoc se sepsáním návrhu na zastavení exekuce. Manželka dlužníka (a pochopitelně i manžel dlužnice) se může bez dalšího domáhat zastavení exekuce, pokud byla exekucí postižena jeho mzda nebo jiný příjem ze závislé činnosti či z podnikání anebo penzijní připojištění.

Ostatní majetek (bankovní účet, movité anebo nemovité věci) může být postiženy pouze tehdy, pokud to neodporuje dohodě manželů nebo rozhodnutí soudu o úpravě společného jmění manželů, které byla zapsána přede dnem vzniku dluhu do seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky (dále jen „NKČR“). Jinými slovy, pokud si manželé upravili společné jmění manželů a uvedenou dohodu (případně soudní rozhodnutí) zveřejnili v seznamu vedeném NKČR, je tato dohoda závazná i pro věřitele a musí být respektována v rámci exekuce.

V případě majetku, který bez dalšího není možné postihnout, postačuje připojit exekuční příkaz, kterým byl majetek manžela postižen. V případě ostatního majetku je třeba připojit příslušnou listinu (dohodu manželů či rozhodnutí soudu) a uvést datum jejího zveřejnění v Seznamu listin NKČR.

1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O EXEKUCI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Manžel (manželka) dlužníka

b) Věřitel

c) Stručně popište skutečnosti, pro které má být exekuce zastavena

d) Pokud důvod zastavení spočívá v úpravě společného jmění manželů, uveďte datum zveřejnění listiny v seznamu NKČR (v opačném případě uvedené nevyplňujte)

e) Přiložte exekuční příkaz, kterým byl postižen majetek manžela povinného, a případně listinu – dohodu manželů či rozhodnutí soudu – o úpravě společného jmění manželů
exekuce info

Připojit lze jeden či více souborů ve formátu PDF, JPG nebo DOC; maximální velikost připojených souborů činí 8 MB

exekuce info

2. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍKOVI

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) ZDE UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE

   
   
   
/nepovinné/  

3. ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

1. zadání údajů o exekuci –> 2. zadání údajů o zákazníkovi –> 3. odeslání formuláře

a) Obchodní podmínky

b) Zvolte si rychlost vyřízení / možnost zrušení

NEBO